Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) se vztahují na jakýkoliv nákup zboží na území ČR a SR prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na www.sportmedic.cz.

Právní vztahy zde neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. /dále jen OZ/ a zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Tyto OP upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím je firma EUROSAD, s.r.o., sídlo firmy Val č, 3, 39181 Veselí nad Lužnicí, IČO 62503910, DIČ CZ62503910. Jednatelka společnosti Ing. Miluška Peroiutková, CSc.

Firma je registrována v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4646.

Firma je registrována na MZ ČR /nyní SUKL/  jako dovozce a distributor zdravotnických prostředků pod evidenčním číslem 201515422.

Kupujícím je konečný spotřebitel - nepodnikatel -  ve smyslu ustanovení OZ.

Předmětem plnění těchto OP je přijímání objednávek v internetovém obchodě a realizace dodávek zboží závazně objednaných kupujícím na území ČR a SR. Informace o prodeji zboží podnikatelům a plátcům DPH mimo ČR poskytneme na admin@sportmedic.cz a takové objednávky vyřizujeme individuálně.

Každý nákup na www.sportmedic.cz má povahu kupní smlouvy uzavřené ve smyslu Občanského zákoníku distančním způsobem.

Kupní smlouva

Návrhem kupní smlouvy je objednávka, ve které kupující z nabídky vybere požadované zboží a uloží ho do koše. Poté pravdivě a co nejúplněji vyplní údaje, požadované prodávajícím. Prodávající požaduje pouze údaje, které jsou nezbytné k vystavení faktury za zboží a údaje, které jsou nezbytné pro doručední zboží do místa doručení, které si zvolí kupující. Kupující dále zvolí způsob dopravy a platby. Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a změnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem požadovaných údajů.

Podmínkou pro odeslání objednávky prodávajícímu je potvrzení údaje, že se kupující seznámil s OP, rozumí jim a souhlasí s nimi. Pokud kupující nepotvrdí souhlas s OP prodávajícího, objednávka se prodávajícímu neodešle  a není nikde evidovaná.

Poté kupující elektronickou cestou odešle objednávku prodávajícímu.

Prodávající opět elektronickou cestou potvrdí přijetí objednávky a tím je uzavřena kupní smlouva. Prodávající se touto kupní smlouvou zavazuje předat kupujícímu zboží a pod podmínkou zaplacení kupní ceny na něho převést vlastnická práva ke zboží. Kupující se zavazuje převzít zboží a zaplatit kupní cenu. Pokud kupující nepřevezme zásilku od zvoleného dopravce,  je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úhradu ceny za dopravu objednaného zboží kupujícímu a dopravu za vrácení nepřevzatého zboží zpět prodávajícímu.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a právy z vadného plnění, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

Uzavřením kupní smlouvy v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování údajů a jeho nákupech a to v rozsahu, v jakém mu tyto údaje poskytl. Prodávající požaduje pouze údaje potřebné k vystavení faktury a doručení zboží. Jedná se o jméno, příjmení, fakturační adresu, případně dodací adresu a dále číslo mobilního telefonu, na které posílá dopravce avizo o doručování zásilky.

Zboží

Pro účely těchto OP se za zboží považují tyto produkty:

1. Produkty firmy BLACKROLL AG se sídlem ve Švýcarsku. Všechny tyto produkty jsou chráněny ochrannými známkami, je zakázáno je jakýmkoliv způsobem měnit, doplňovat nebo napodobovat.

2. Produkty Kinesio Holding Corporation se sídlem v USA. Jedná se o sortiment pružných terapeutických tejpů, které jsou zdravotnickými prostředky třídy 1, jsou chráněny ochrannými známkami a patenty. Dále se jedná o doplňkové zboží - originální nůžky, odborná literatura a další. Také u těchto produktů platí celosvětový zákaz napodobování, kopírování nebo jakéhokoliv jiného zneužití.

3. Produkty společnosti Ludwig ARTZT GmbH se sídlem v Německu. Jedná se o sortiment pružných Flossbandů určených pro terapii dle terapeutického konceptu Vitality Flossing.

Prodávající je výhradním dovozcem a distributorem Kinesio Holding Corporation pro Českou  a Slovenskou republiku. Prodávající je dále výhradním zástupcem a  distributorem produktů společnosti Ludwig Artzt GmbH pro ČR a SR. Prodávající je dále distributorem produktů společnosti BLACKROLL AG.

Popis, vlastnosti a použití jednotlivých druhů zboží je uvedeno v sekci Produkty.

Kupní cena

Cena je uvedena vždy u jednotlivého druhu zboží v českých korunách za 1 kus. Jedná se o cenu konečnou včetně DPH, bez ceny za dopravu a platbu. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné k datu objednávky s výjimkou zjevné chyby. Volbou symbolu EURO v pravé horní části hlavní strany  kupující zvolí údaje o ceně v EUR.

Není-li dále uvedeno jinak, je kupní cena  splatná pouze dvěma způsoby: Při volbě způsobu platby DOBÍRKA  kupující  zaplatí fakturovanou cenu zvolenému dopravci.                                                                                                      Při volbě způsobu platby BANKOVNÍM PŘEVODEM je fakturovaná cena splatná vždy předem a zboží je expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího.

PLATBA V HOTOVOSTI  a OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ  v našem obchodě  v současnosti NENÍ MOŽNÁ .

 

Kupující v ČR má možnost volit z těchto způsobů platby: -  dobírka - při volbě dopravy Česká pošta - balík do ruky, nebo při volbě dopravy PPL.  Cena za dobírku + 30 Kč k ceně dopravy

                                                                                         -    převodním příkazem

                                                                                                                   -

 DOPRAVA + CENA DOPRAVY                                                                                                                 

Kupující v ČR má možnost zvolit způsob dopravy z těchto možností:

-  Česká pošta služba Balík do ruky. CENA za dopravu na území ČR je 120 Kč s DPH. Při kombinaci s platbou Dobírka + 30 Kč.

-  Kurýrní služba PPL. CENA za dopravu na území ČR je 120 Kč s DPH. Při kombinaci s platbou Dobírka + 30 Kč

 

Kupující v SR má možnost v současnosti zvolit pouze způsob platby bankovním převodem před odesláním zboží

Na území SR v současnosti dodáváme pouze kurýrní službou PPL, která v SR dodává pomocí kurýrní služby IN TIME s.r.o.. Cena za doručení zboží na území SR je 8 euro včetně DPH.

 Podmínky dopravy a platby pro podnikající osoby na území SR domluvíme individuálně podle vaší objednávky - na admin@sportmedic.cz.

Prodávající vystavuje daňový doklad  v papírové podobě a doručuje jej kupujícímu vždy současně se zbožím.

Prodávající má právo měnit ceny zboží a poskytovat slevy.

Dodací podmínky

Prodávající doručuje zboží na území ČR prostřednictvím České pošty a Kurýrní služby PPL.

Prodávající doručuje zboží na území SR prostřednictvím kurýrní služby PPL, která pro doručování na území SR využívá kurýrní službu IN TIME s.r.o.

Standardně odesíláme zboží do 3 dnů od přijetí objednávky. Pokud zvolí kupující možnost platby bankovním převodem, zboží je odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího. Prodávající informuje kupujícího o předání zboží dopravci včetně sledovacího čísla zásilky.

Při volbě doručení zboží službou Česká pošta-Balík do ruky obdrží kupující od dopravce SMS zprávu s informací o ceně dobírky a předpokládaným termínem doručení. V tomto termínu doručí poštovní doručovatel zásilku na uvedenou adresu. Pokud není adresát zastižen, zanechá doručovatel písemnou informaci o poště, kde je zásilka uložena po dobu 7 dní. Adresát má možnost domluvit si náhradní termín doručení.

Při volbě doručení kurýrní službou PPL má kupující možnost podle sledovacího čísla  sledovat pohyb své zásilky, případně domluvit přímo s PPL doručení.

Pokud se zásilka vrátí prodávajícímu jako nevyzvednutá, bude kupující informován a dotázán na možnost druhého zaslání objednaného zboží. V případě souhlasu bude kupujícímu vyfakturovaná také cena za opakované doručení zásilky. Prodávající je oprávněn v případě nevyzvednutí zásilky kupujícím požadovat zaplacení   ceny dopravy objednaného zboží od prodávajícího ke kupoujícímu a zpět.

Kupující je povinen pří přebírání zboží zkontrolovat neporušenost obalu. V případě jakýchkoliv závad na obalu zásilky kupující zásilku nepřevezme a o této skutečnosti ihned informuje prodávajícího na adrese admin@sportmedic.cz.  Za poškození zásilky při doručování zboží neručíme my, ale ručí dopravce. Pokud   od vás neobdržíme informaci o tom, že zásilka byla poškozena, nemáme možnost uplatnit u dopravce nárok na náhradu škody. 

Pokud kupující zásilku z výše uvedeného důvodu nepřevezme, prodávající  dohodne s kupujícím náhradní způsob dodání individuálně. Pokud od vás neobdržíme informaci o poškození obalu nebo zásilky během dopravy, neručíme za takové poškození zboží a není to tedy důvod k reklamaci.

Pokud kupující zjistí vady na zboží po rozbalení balíku, opět ihned informuje prodávajícího na adrese admin@sportmedic.cz. Žádáme kupujícího, aby v rámci svých možností pořídil fotodokumentaci rozbaleného balíku s poškozeným zbožím a tuto nám poskytl. Umožní nám tak reklamovat poškození zboží při dopravě u poskytovatele přepravy. Kupující dále postupuje podle ustanovení OP - Práva z vadného plnění.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady spotřebiteli (t.j. osobám, které nejednají při uzavírání smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) a to v trvání 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli daňový doklad o zakoupení zboží.

Vyskytnou-li se v době trvání záruky na zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady /pokud to charakter zboží umožňuje/. Místo odstranění vady je kupující oprávněn požadovat poskytnutí náhradního zboží. Není-li to možné, může kupující požadovat poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží nebo žádat vrácení ceny vadného zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího vždy písemně. Může k tomu využít formulář pro reklamaci zboží umístěný na našich stránkách, nebo reklamaci zašle písemně na adresu sídla firmy. Při reklamaci je kupující povinen předložit kopii daňového dokladu, na základě kterého zboží zakoupil. Kupující je povinen popsat, v čem podle něho vady spočívají a který způsob vyřízení reklamace požaduje. Dále je kupující povinnen uvést náklady za poštovné při vrácení reklamovaného zboží a tento náklad doložit /např. kopie nebo scan podacího lístku/. Současně kupující uvede, jaký způsob vrácení poštovného při uznání reklamace zvolí.

Prodávající vyřidí reklamaci a odstraní vady nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Za rozhodující datum se považuje datum, kdy prodávající obdržel zpět reklamované zboží k posouzení. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Ve stejné 30 denní lhůtě informuje prodávající kupujícího o způsobu vyřízení reklamace, v případě zamítnutí reklamace uvede důvody zamítnutí.

Kupující je v případě reklamace povinen reklamované zboží řádně a bezpečně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího: EUROSAD, s.r.o., Val č. 3, 39181, Veselí nad Lužnicí. Balíky zaslané zpět prodávajícímu při uplatňování práva z vadného plnění v žádném případě nepřebíráme na dobírku.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na zboží,   nesprávným uskladněním (mráz, sluneční paprsky, vlhko, voda a pod.), nepostupováním podle návodu, používáním zboží pro vyšší váhové kategorie cvičenců bez dodatečného vyztužení, opotřebením zboží způsobeným jeho běžným užíváním, neodborným zasahováním do zboží /např. používání podpůrných lepících prostředků, nesprávným vysoušením atd./. Záruka se dále nevztahuje na drobné odchylky barevných odstínů od zobrazení zboží na obrazovce.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu písemně na admin@sportmedic.cz. Kupující je povinen v tomto oznámení identifikovat kupní smlouvu, od které odstupuje. Znamená to uvést jméno, příjmení, číslo faktury a prokázat datum převzetí zboží od přepravce. Dále je kupující povinen uvést číslo bankovního účtu nebo adresu, na kterou mu bude vrácena kupní cena.

Pro oznámení úmyslu odstoupit od kupní smlouvy může kupující využít formulář, který je součástí OP.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu veškeré zboží podle příslušné kupní smlouvy nepoškozené, v původním obalu a to ve 14 denní zákonné lhůtě pro odstoupení od smlouvy /to je 14 dní od převzetí zboží/.

Za rozhodující datum pro dodržení zákonné lhůty je datum předání zboží dopravci. Zboží vrací kupující na adresu sídla prodávajícího.

Náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nese vždy kupující.

Prodávající po kontrole vráceného zboží odešle kupujícímu kupní cenu jím určeným způsobem. Prodávající má právo uplatnit na kupujícím. Náhradu za poškození vráceného zboží a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající má právo odepřít vrácení kupní ceny do doby, než kupující splní svou povinnost vrátit převzaté zboží.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující uzavřením kupní smlouvy poskytuje prodávajícímu souhlas se zpracováním a archivací svých osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém je prodávajícímu dobrovolně poskytl. Jedná se zpravidla o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační, případně doručovací adresa, adresa elektronické pošty, číslo mobilního telefonu na který má být odesláno avizo o doručování zásilky. Kupující potvrzuje, že tyto údaje jsou přesné a že je poskytl prodávajícímu dobrovolně.

Osobní údaje, které poskytl kupující bez registrace, prodávající neeviduje, nearchivuje ani jinak nezpracovává. U prodeje zboží kupujícímu bez registrace ukládá prodávající pouze kopii faktury za zboží, kterou odeslal kupujícímu a to v papírové podobě a po dobu, kterou stanovují zákony platné pro vedení účetní evidence prodávajícího.

U prodeje zboží kupujícímu s registrací je prodávající  oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje a archivovat je po dobu 5 let ode dne vyjádření souhlasu s těmito OP uzavřením kupní smlouvy. Každá nová objednávka, či každá aktualizace osobních údajů obnovuje tuto lhůtu od počátku. Prodávající zpracovává poskytnuté osobní údaje za účelem evidence obchodu a nabízení obchodu a služeb, které jsou předmětem jeho podnikání. Prodávající současně ukládá kopii faktury za zboží, kterou odeslal kupujícímu  a to v papírové podobě a po dobu, kterou stanovují zákony platné pro vedení účetní evidence prodávajícího.

 

Prodávající prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a nepředává je žádnému dalšímu subjektu. Kopie faktur v papírové podobě uchovává prodávající v sídle firmy.

Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.

Výjimku z těchto ujednání tvoří předání osobních údajů, nutných k doručení zásilky, dopravci, kterého si kupující zvolil pro doručení objednaného zboží.

Kupující má na požádání právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a právo na vyslovení nesouhlasu s jejich zpracováváním a archivováním. Toto právo uplatní kupující písemně na adrese admin@sportmedic.cz

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy v České republice.

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn měnit tyto Obchodní podmínky. Změny se však nedotknou již uzavřených kupních smluv.

Odlišují-li se podmínky individuálně sjednaného obchodního ujednání smluvních stran od OP, mají tato individuální ujednání aplikační přednost před podmínkami OP.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem l. 1. 2020 a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti.